© 2019 by Noa Bizur Graphic Design Studio

עיצוב אריזות למוצרי חשמל

עיצוב אריזות מוצרי חשמל לחברת ״סוניקה חשמל בע״מ״.

שימת הדגש באריזות על עיצוב שימשוך את העין על המדף בין מוצרי חשמל דומים.

 

האחידות בין המוצרים מתבטאת בגריד המשותף:

היררכיות בטקסט שנוצרות ע״י פונטים זהים, חלוקה למשקלים וגדלים אחידים בין מוצר למוצר.

שימוש בתמונות רקע ומוצר שונות המתאימות לאופי המוצר ולאוכלוסיית היעד השלו.

עיצוב האריזה כוללת עיבוד תמונות, טיפול בטקסט והעמדתו על פני הפריסה, עיצוב אייקונים רלוונטיים

והכנה לדפוס מול מפעל הייצור בסין.